Algemene voorwaarden 

PuurBlaauw

Algemene Voorwaarden PuurBlaauw


Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met PuurBlaauw (waar ADHD Masters en Bas den Blaauwen andere handelsnamen onder Puurblaauw Holding onderdeel van zijn) en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.


Bedrijfsomschrijving

PuurBlaauw is een zelfstandig werkend bureau voor coaching, training, advies, scholing en loopbaanbegeleiding.


Afspraken en kosten individuele coaching

Individuele coaching start altijd met een kennismakingsgesprek. Door het invullen en ondertekenen van het intakeformulier wordt een coachrelatie geacht te zijn aangegaan. Coaching wordt tegen het geldende uurtarief achteraf gefactureerd. Bij afzegging van de afspraak minder dan 24 uur voor de afspraak is PuurBlaauw gerechtigd de consult kosten in rekening te brengen.

Betaling kan plaatsvinden op de volgende wijze: Door overmaking na het toesturen van een nota met een betalingstermijn van 14 dagen. Bij niet betalen wordt een herinnering gestuurd. Als deze niet resulteert in betaling binnen twee weken (14 dagen) houdt PuurBlaauw zich het recht voor incassokosten in rekening te brengen aan de niet-betalende client.


Gezondheid

Indien de client problemen heeft met de gezondheid en/of minder valide is dient de client dit op voorhand kenbaar te maken tijdens het kennismakingsgesprek. De coach(persoon), alsmede PuurBlaauw (bedrijf), zijn niet verantwoordelijk voor schade of letsel welke de client oploopt voor, tijdens of na een coachgesprek veroorzaakt door deze beperking, ziekte of aandoening. De client draagt zelf de verantwoordelijkheid zijn of haar beperking duidelijk te communiceren aan de coach alsmede de grezen daarvan te bewaken. Wanneer de coach een advies geeft (bijvoorbeeld even rust nemen voordat er weer wordt auto gereden omdat er wat verwarring of een lichamelijke reactie kan optreden, of iets van die aard) is het de verantwoordelijkheid van de client dat zo een advies wordt opgevolgd. 


Betalingsvoorwaarden

  • a) Facturen dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan inclusief BTW en op de door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.
  • b) Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente. Indien opdrachtnemer zijn vordering op opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn, verschuldigd.
  • c) Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur van opdrachtnemer binnen twee weken na factuurdatum aan opdrachtnemer schriftelijk kenbaar te maken, bij gebreke waarvan opdrachtgever geacht wordt te hebben ingestemd met de hoogte van het factuurbedrag.

Prijzen en offertes

  • a) Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege opdrachtnemer gedaan zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud als levertijd betreft en vervallen na 30 dagen.
  • b) De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
  • c) Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.
  • d) Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of contract door opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd.
  • e) Werkzaamheden waarvoor geen vaste prijs is overeengekomen, zullen op basis van nacalculatie en tegen de overeengekomen tarieven aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. Zijn vooraf geen tarieven overeengekomen, dan worden de tarieven bepaald op grond van de bij opdrachtnemer gebruikelijke tarifering. 


Pakketvoorwaarden

Wanneer een pakket door de client wordt afgenomen is dit pakket 1 jaar geldig. De startdatum is de opmaakdatum van de factuur voor het pakket. Wanneer er overmacht of andere zaken in het spel zijn waardoor er niet aan deze termijn gehouden kan worden dient de client PuurBlaauw tijdig op de hoogte te stellen en te vragen om overleg. PuurBlaauw heeft het recht om een dergelijk veroek om verlening van het tijdvak van het pakket te weigeren. Tegelijkertijd zal PuurBlaauw, voor zover mogelijk, mede zorg dragen voor een afwikkeling van het pakket binnen het genoemde tijdvak. Uiteindelijk is de client zelf verantwoordelijk voor het gebruiken van de sessies binnen het pakket. Wanneer gedurende het traject de coach of de client niet live beschikbaar is, hetzij door emigratie of andere reden dat er grote afstand is, kan het aangekochte traject online voortgezet worden. 


Aanpassing kosten

PuurBlaauw behoudt zich het recht voor de coaching-tarieven en de opleidings- of trainingskosten aan te passen indien door maatregelen van overheidswege bedoelde kosten met belastingen of (extra) heffingen dienen te worden verhoogd of bijvoorbeeld de praktijkhuur hoger wordt. Ook behoudt PuurBlaauw zich het recht voor de coaching tarieven en de opleidings- of trainingskosten aan te passen indien de nieuwe tarieven beter bij de markt of geleverde dienst past. Een verandering van de tarieven worden indien mogelijk mondeling medegedeeld maar altijd gecommuniceerd via de website en middels de facturatiemailing. 


Incasso

Indien niet tijdig wordt betaald is de client/deelnemer/betalingsplichtige rente verschuldigd van 1% per maand. Zodra de vordering ter incasso wordt overgedragen aan derden is de client/deelnemer/ betalingsplichtige tevens incassokosten verschuldigd, ten belope van 15% van het verschuldigde bedrag. Deze incassokosten worden verhoogd met de werkelijke incasso- en (buiten)gerechtelijke kosten indien en voor zover die het hiervoor bedoelde bedrag te boven gaan. Indien een ander dan de deelnemer de betalingsverplichting op zich heeft genomen en deze betalingsplichtige zijn of haar verplichting niet nakomt dan gaat de betalingsverplichting automatisch over op de deelnemer. 


Klachtenregeling

Klachten worden vertrouwelijk behandeld. Wanneer mondeling contact niet leidt tot het naar tevredenheid oplossen van een klacht kan deze schriftelijk worden ingediend op het kantooradres. Na ontvangst streven wij naar beantwoording binnen 14 dagen. De maximale termijn van afhandeling is gesteld op 6 weken. Indien noodzakelijk kan deze (gemotiveerd en in overleg) worden uitgebreid. Klachten worden geregistreerd en gedurende maximaal een jaar na afhandeling bewaard. Wij streven naar een prettige afhandeling voor beide partijen.


Puurblaauw bezoeklocatie (op afspraak)

Boerhaavestraat 5

2652 EP, Berkel & Rodenrijs


Persoonsgegevens

PuurBlaauw gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Voor meer informatie verwijzen wij naar ons privacy protocol en cookie statement.